Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (matematická třída) se uskuteční v pátek 5. června 2020 od 9 hodin v budově školy v Komenského ulici. V průběhu týdne od 11. do 15. května 2020 obdrží všichni přihlášení podrobné informace a především přidělené číslo, které bude každého žáka provázet v průběhu celého přijímacího řízení. Informace budou posílány elektronicky na adresy uvedené v přihlášce. Pokud by se k někomu tyto informace nedostaly, kontaktujte prosím vedení školy (tel. 601 169 840).

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří pracují v podpůrném opatření doporučeném PPP, SPC, či školou, a mají tudíž nárok na úpravu podmínek v přijímacím řízení, aby tuto skutečnost oznámili do 29.5.2020 speciální pedagožce naší školy paní Ivě Třískové na e-mailovou adresu triskova@na-zskom.cz.

Účastníci přijímacího řízení musí mít v den zkoušky s sebou oficiální pozvánku k přijímací zkoušce a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Oboje obdrží e-mailem.