Informace

 

Název školy: Základní škola, Náchod, Komenského 425
Adresa školy:  Komenského 425, 547 01 Náchod
Právní forma:  příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Náchod
Adresa zřizovatele:  Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: 12. prosince 1995
   
Ředitel školy:   Mgr. František Majer
IZO školy:   102254869 
REDIZO:     600093956
IČO:       70154279
Číslo telefonu: +420 491 401 756
e – mail:     zsnakom@na-zskom.cz
Datová schránka: gghmp4r
www:     https://www.komenskehozsnachod.cz
Bankovní spojení: 27-1516190217/0100

Vymezení předmětu činnosti

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Výchova a vzdělávání žáků v oborech: Základní škola

Škola zajišťuje teoretické vyučování a výchovu mimo vyučování.

Údaje o jmenování

Do funkce ředitele školy byl s účinností od 1. 8. 2016 jmenován zřizovatelem školy (městem Náchod) Mgr. František Majer

Poskytování informací

Informace poskytuje: Mgr. František Majer – ředitel školy, tel: 491 401 753, 491 427 637

Úřední hodiny sekretariátu: 

Pondělí – čtvrtek 7:30 – 15:30
Pátek 7:30 – 14:00

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně, faxem, elektronickou poštou, zprávou doručenou do datové schránky).

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou informaci za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady spojené s odesláním požadované informace dle sazebníku České pošty a.s. 

Osobní náklady

V případě, že poskytnutí požadované informace vyžaduje činnost nad rámec běžných povinností pověřeného pracovníka. Vychází se z průměrné hodinové mzdy násobené časovou náročností vyhledání a poskytnutí informace. Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace se provádí předem proti potvrzení na pokladně školy.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.
 • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. Stížnosti musí být vyřízeny do 10 dnů. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.
 • Ke stížnosti se vyjadřují ty střediska školy, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
 • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše osoba, jejíž činnosti se stížnost týká a ředitel školy.
 • Anonymní stížnosti se neprošetřují.
Ředitel školy se při své činnosti řídí především těmito právními předpisy:
 • Zákon č. 262/2006 Sb. „Zákoník práce“ v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb. „Správní řád“ v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb. “Školský zákon” v platném znění.
 • Zákon č. 563/2004 Sb. „O pedagogických pracovnících“ v platném znění
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky.
Údaje o rozhodnutích ředitele, proti kterým je přípustné odvolání

Odvolání je přípustné:

Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává prostřednictvím školy.

Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.