GDPR

Základní škola, Náchod, Komenského 425

Komenského 425

547 01 Náchod

 

Základní škola, Náchod, Komenského 425 (dále jen „škola“), jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje, že zpracovává osobní údaje:

 1. Na základě zákona pro účely vedení školní matriky dle § 28

 

o dítěti, žákovi/žákyni:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu (popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák, žákyně na území ČR)
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělávání
 • datum zahájení vzdělání ve škole
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk
 • údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo žákyně uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo žákyni školou v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

o zákonných zástupcích

 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, a adresu doručování písemností, telefonické spojení a email

 

 1. Na základě souhlasu a oprávněného zájmu školy:

 

 • osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu jsou následující: telefon, email, pořizování fotografií a videozáznamů ze školních akcí
 • osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu jsou: pořizování záznamů z kamerového systému u vstupu do školy (veřejnost) – ochrana majetku a zdraví
 1. Kontaktní osoba (pověřenec) pro ochranu osobních údajů

 

 • Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro naší školu jmenován Roman Novák, e-mail: novak@na-zskom.cz
 • Pověřence kontaktujte pouze písemnou formou v případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů. Dotazy mohou mít povahu:
 • účelu uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
 • zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů
 • dotazu k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Nebude-li vám vyhověno v zákonné lhůtě, či se vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Upozorňujeme vás, že můžeme poskytnout informace pouze v rozsahu podle čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR
 • Žádost o Výčet osobních údajů o vaší osobě nad rámec čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané na adresu: Základní škola, Náchod, Komenského 425, Komenského 425, 547 01 Náchod, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo při osobní návštěvě, po předchozí domluvě s pověřencem a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit prostřednictvím e-mailové korespondence.
 • Upozorňujeme vás na skutečnost, že v oprávněných případech (opakované žádosti, nepodložená žádost atd.) může škola účtovat za poskytnutí informací dle č. 14, odst. 5, písm. a, b) poplatek dle platného sazebníku školy.

 

 1. Kamerový systém
 • Upozorňujeme vás, že vstupní prostory školy a šaten jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo vedení školy.