ŠJ Sokolská

Řád školní jídelny

Telefonní číslo: 491 433 952

Edookit na adrese: Rousková Šárka – vedoucí ŠJ Sokolská

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Náchod

Číslo účtu: 123-1843290207/0100

Každá platba musí být označena variabilním symbolem, který máte přidělený.

Pokud VS neuvedete, nebude finanční částka připsána na konto strávníka.

Pokud VS uvedete chybně, může dojít k připsání částky jinému strávníkovi.

 

Školský zákon stanovuje, že dětem v MŠ, žákům ZŠ a nezletilým žákům středních škol je poskytována dotace na mzdové a věcné náklady školního stravování – po dobu jejich pobytu ve škole. Pokud žák není ve škole, nárok na dotaci ztrácí a oběd mu bude doúčtován za plnou cenu.

 

V době nepřítomnosti ve škole je třeba stravu odhlásit nejpozději jeden vyučovací den předem do 13.00 hod.

  • osobně v kanceláři ŠJ
  • telefonicky na čísle 491 433 952
  • edookit na adrese: Rousková Šárka – vedoucí ŠJ Sokolská
  • prostřednictvím internetu – přihlašovací údaje získáte ve ŠJ

 

Odebírání obědů do nádob je možné pouze první den nepřítomnosti žáka. Pro další dny nepřítomnosti žáka je třeba stravu odhlásit. Po kontrole docházky budou neoprávněně přihlášené obědy doúčtovány za plnou cenu.

První den nepřítomnosti žáka je možné vydat stravu do jídlonosiče v době od 11.15 – 12.15 hod. ve školní kuchyni.

Výdej do jídlonosičů je možný pouze do hygienicky čistých nádob. Pokud nebudou nádoby čisté, nebude oběd vydán.

 

Cena obědů od 1.9.2020

Žáci 7 – 10 let             Kč 32,- (plná cena Kč 102,-)

Zaměstnanci ZŠ          Kč 34,- (plná cena Kč 104,-)

 

Nové strávníky přihlásí rodiče ke stravování ve ŠJ, kde podepíší přihlášku ke stravování.

 

Úhrada stravného Kč 640,- probíhá zálohově bezhotovostním platebním stykem. První platba se provádí k  15. 8.

a poslední k 15. 5. daného roku.

Případné přeplatky budou vráceny  na účet plátce po ukončení školního roku.

Na základě úhrady stravného budou mít všichni žáci na každý následující měsíc obědy přihlášené. V době prázdnin, ředitelského volna školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.