Schopnosti a dovednosti

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  Školní zralost

Chystáte se s vaším potomkem k zápisu do 1. třídy? Buďte v klidu, nedělejte zbytečně ukvapené závěry o případném odkladu školní docházky, na úvahy a soudy o schopnostech vašeho budoucího prvňáčka je příliš brzy. Při posuzování připravenosti na školu je nutná úzká spolupráce mezi rodiči, učitelkami mateřské školy, dětským lékařem, případně dalšími odborníky jako je např. psycholog či logoped. Nejdůležitější je tzv. školní zralost. Co skrývá toto sousloví? Školní zralost je dosažení takového stupně vývoje, jenž umožňuje dítěti zdárně si osvojovat školní znalosti a dovednosti.

Věk

Prvním a rozhodujícím kritériem k zápisu do 1. třídy ZŠ je věk: k nástupu do školy v témže roce jdou všechny děti, které k 31. srpnu dovrší 6 let věku. Děti, jež oslaví 6 let do konce kalendářního roku, přichází k zápisu podmínečně.

Fyzický vývoj

Tělesný vývoj a zdravotní stav posuzuje dětský lékař v rámci preventivních prohlídek. Důležitá je preventivní prohlídka právě v pěti letech, aby před nástupem do školy byl čas přijmout určitá opatření (je-li potřeba). I když tělesný stav a psychický stav nemusí být vždy vyvážený: jsou děti tělesně zdatné, ale psychicky nezralé a naopak děti drobné, tělesně vyhlížející jako mladší, ale pro školu psychicky vyspělé.

Duševní zralost

Psychická zralost zahrnuje poznávací a rozumové schopnosti. Předpokladem úspěšné výuky čtení a psaní je zrakové a sluchové vnímání. Školsky zralé dítě je schopno z vnímaného celku vyčleňovat části a původní celek z nich opět složit.

Kresby dětí v tomto období věrněji odrážejí skutečnost než dříve. Dítě je schopno obkreslit jednodušší předlohu např. z geometrických obrazců.

Rozumové vnímání umožňuje orientovat se lépe ve světě kolem něho, v tvarech, kresbách a dějích. Lépe již vystihne podobnosti a rozdíly, začíná chápat souvislosti a vztahy mezi nimi. Vstup do školy koresponduje s počátkem stadia konkrétních myšlenkových operací, jichž dítě začíná být schopno při zacházení s názornými pomůckami. Na základě praktických zkušeností v kategoriích množství, pořadí, následnosti dospívá k zevšeobecňování, což je důležitý předpoklad pro učení v matematice.

Paměť se stává trvalejší, záměrnější, i když je spíše mechanická než logická. Dítě opouštějící předškolní věk lépe testuje realitu a přesněji ji odlišuje od světa svých subjektivních přání, obav a představ.

Plynulý postup je vidět ve vývoji řeči. Školsky zralé dítě je schopno mluvit souvisle ve větách a jednodušších souvětích. Je schopno bez agramatismů vylíčit svoje zážitky.

Řeč vyspívá i ve správném vyslovování.

V motorice dospívá dítě k ukázněnější a cílené pohybové aktivitě. Po určitou dobu je schopno své motorické chování ovládnout, kontrolovat a posedět klidně.

 

Pracovní vyspělost

Školsky zralé dítě dovede rozlišit hru od povinnosti. Zadaný úkol se snaží splnit a v rámci svých schopností dokončit. Dovede přijmout nezávisle na něm program vyučovacího dne a podřídit se rytmu vyučovacích hodin. Důležitá je schopnost sebeovládání, umět kontrolovat okamžité nápady a impulsy a delší dobu vědomě zaměřovat pozornost žádoucím směrem i k podnětům, které samy o sobě nejsou lákavé.

Citová a sociální zralost

Úspěch ve škole je též podmíněn určitou emocionální stabilitou, odolností a schopností přijmout i případný neúspěch. Přílišná citlivost snadno vyvede dítě z míry. Strach, obavy, napětí a tréma svazují jeho výkonnost.

K citové zralosti patří i zralost sociální. Pro školu zralé dítě se dovede odloučit na více hodin od své matky a podřídit se autoritě paní učitelky, pana učitele pro ně dosud cizí osoby. Podmínkou náležité adaptace je i schopnost dítěte začlenit se do skupiny vrstevníků, jimž je potřeba se přizpůsobovat a brát na ně ohledy. Se spolužáky bude svým způsobem „soutěžit“ a učí se při tom, že nemusí vždy vítězit. Učí se tak i vzájemné pomoci, spolupráci a toleranci vůbec. Tyto předpoklady se projeví zpravidla již před nástupem do školy, zejména při společné hře dětí v mateřské škole či při plnění drobných povinnosti doma.

 
Je vaše dítě připraveno do první třídy
nakladatelství Computer Press .

Kniha pomáhá rodičům budoucího školáka dokonale poznat a lépe porozumět jeho chování. Dozvíte se, jak dítě motivovat a posilovat jeho sebedůvěru, jak se dítě učí pravidlům komunikace, jaké druhy inteligence a styly učení existují, co přináší dětem počítač a televize, co je to integrace a pro koho je určena, jaké existují typy škol a školních programů, co je důležité vědět při výběru školy, jaké jsou nejčastější poruchy učení a mnoho dalšího. Kniha je doplněna kapitolou s náměty her a cvičení, které autorky doporučují s dítětem provádět a rozvíjet tak jeho vnímání, komunikaci, motoriku, řeč aj. Je určena i učitelkám mateřských škol. Celý text knihy a zejména testy i cvičení jsou doplněny půvabnými ilustracemi, které mohou sloužit jako omalovánky. Velmi důležitou součástí knihy je obsáhlý adresář pedagogicko – psychologických poraden, speciálních center, pedagogických center, dys-center a některých pomáhajících a svépomocných skupin.