Informace – jídelna

Řád školní jídelny

Kontakt: Telefonní spojení: 602 774 862

   E-mail: jidelna@na-zskom.cz

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Náchod

 Číslo účtu: 27-1516190217/0100

 • Každá platba musí být označena přiděleným čtyřmístným VS který Vám bude na základě přihlášení ke stravování školní jídelnou přidělen
 • Pokud VS neuvedete, nebude finanční částka připsána na konto strávníka
 • Pokud VS uvedete špatně, může dojít k připsání částky jinému strávníkovi

 

Vážení rodiče,

 školský zákon (561/2004 Sb.) stanovuje, že dětem v MŠ, žákům v základních školách a žákům středních škol je poskytována dotace na osobní a věcné náklady školního stravování. Žáci platí jen tzv. finanční normu potravin. Toto však platí pouze pro dobu žáka ve škole. Jestliže žák ve škole není (nemoc, dovolená s rodiči…), nárok na dotaci ztrácí a do ceny oběda se mu promítají i osobní a věcné náklady.

 Žádáme Vás o zvýšenou pozornost a včasné odhlašování obědů, abyste nemuseli v případě nepřítomnosti dítěte ve škole a neodhlášení obědů platit plnou cenu, jak je školní jídelna povinna účtovat.                   

Pro odhlašování obědů či jiných zpráv používejte edookit nebo mobilní telefon 602 774 862, nikoliv záznamník.

Dále platí, že první den nepřítomnosti dítěte ve škole strávník  na oběd s dotovanou cenou nárok má, např.převzít oběd do jídlonosiče. V další dny nepřítomnosti ve škole je nutné stravu odhlásit.

 • Výdejní doba: 11:00 – 14:00 hodin
 • Výdej do jídlonosičů: 11:00 – 11:30 hodin
 • Mimo tuto dobu to není z pohledu hygienických předpisů možné. Výdej je možný pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, je zákaz výdeje do skleněných a jiných nevhodných nádob. Pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán.

 

 • Ceny obědů – od 1. 1. 2024:
Kategorie Cena potraviny Plná cena
žáci 7 – 10 let 32 Kč 78 Kč
žáci 11 – 14 let 34 Kč 80 Kč
žáci nad 15 let 36 Kč 82 Kč
učitelé ZŠ 40 Kč 86 Kč
důchodci ZŠ   89 Kč
Cizí strávníci   110 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku  (od 1. září do 31.  srpna), ve kterém dosahují věku dle rozdělení (viz výše).

Další informace – pro nové strávníky

 • Nové strávníky přihlásí rodiče ke stravování ve školní jídelně, kde podepíší přihlášku ke stravování.
 • Svému dítěti pronajmete v kanceláři školní jídelny bezkontaktní identifikační čip za zálohu 115,- Kč, který, pokud nebude poškozený, (popsaný, okousaný, poškrábaný), lze při ukončení stravování do tří měsíců vrátit. Po uplynutí této lhůty to není možné. Záruční lhůta čipu je dva roky. Po uplynutí dvouleté záruční lhůty, v případě nefunkčního čipu, nebo v případě ztráty, je nutné zakoupit čip nový. Jestliže ztracený čip po zakoupení nového najdete, je možné jej vrátit. Pokud strávník čip zapomene, dostane v kanceláři ŠJ náhradní lístek na výdej zaplaceného oběda, nejvýše však třikrát za měsíc.
 • Úhrada stravného probíhá zálohově bezhotovostním platebním stykem, záloha na úhradu stravného činí 680 – 760 Kč měsíčně podle věkové kategorie, ve prospěch účtu u Komerční banky v Náchodě, číslo účtu 27-1516190217/0100, do 15. dne v měsíci – měsíc předem, od srpna do května.
 • Každou platbu, kterou poukážete na účet školy je potřeba správně identifikovat variabilním symbolem, který Vám bude školní jídelnou přidělen.
 • Pokud variabilní symbol neuvedete, nebude finanční částka připsána na Vaše stravovací konto.
 • Uvedete-li variabilní symbol špatně, může dojít k připsání financí jinému strávníkovi!
 • Přihlášení strávníků na nový školní rok spolu se zakoupením čipu je možné před zahájením školního roku, od 26. srpna do 30. srpna od 9 do 12 hodin.
 • Případné přeplatky, vyšší než 700 , budou poukázány na účet plátce po ukončení školního roku, přeplatky nižší než 700 budou převedeny do následujícího školního roku.
 • Žákům 9. ročníku budou vráceny všechny přeplatky na účet plátce.
 • Na základě úhrady stravného budou mít všichni strávníci automaticky na každý následující měsíc obědy objednané.
 • Zájemci o druhé jídlo mohou výběr jídla uskutečnit dopředu, nejpozději však 2 vyučovací dny předem do 12,00 hod. –  jestliže si strávník nezvolí oběd č. 2, má automaticky oběd č.1
 • Nárok na oběd má žák pouze první den nemoci, další dny je nutné stravu odhlásit, jinak bude oběd doúčtován za plnou cenu. V případě nepřítomnosti si budete muset oběd odhlásit dopředu, kdykoliv během měsíce, nejpozději však 1 den předem, do 12,00 hodin.
 • V době prázdnin a ředitelských dnů jsou obědy dětem automaticky odhlášeny

 

O jídelně:

 • Školní jídelna Komenského v Náchodě stravuje žáky ZŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky.
 • Jídelníček je sestaven dle zásad zdravé výživy při dodržování spotřebního koše.
 • Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů pokrmů. Menu se skládá z polévky, hlavního jídla a nápoje (včetně mléka).
 • Pravidelným doplňkem jsou zeleninové popř. ovocné saláty, kompoty, čerstvé ovoce, mléčné výrobky nebo dezerty.
 • Naším cílem je maximálně spokojený strávník. Uvítáme, když se s námi podělíte o svá přání, ale i připomínky nebo stížnosti.
  Děkujeme.
  Dobrou chuť a příjemně strávené chvíle ve školní jídelně Vám přejí pracovnice ŠJ.

 

 

Vedoucí školní jídelny : Monika Dobrovolná                           Tel.: 602 774 862