Školní psycholog

Mgr. Jitka Čermáková Dis

Konzultační hodiny

Po – Čt:  8:00 –  14:00  

Pá:           8:00 – 12:00

Schůzku si lze individuálně dohodnout na tel. č. nebo prostřednictvím emailu:

Telefon: 775 651 968

e-mail: cermakova@na-zskom.cz

Školní psycholožka je ve škole k dispozici nejen žákům, ale také rodičům a pedagogům.

Velmi úzce spolupracuje se speciálním pedagogem, výchovným poradcem, metodikem prevence a s třídními učiteli.

Hlavní oblasti činnosti psycholožky ve škole jsou:

Diagnostika a depistáž

 1. nadaných dětí
 2. diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 3. zjišťování třídního klimatu (screening, ankety, dotazníky)
 4. depistáž žáků se sociálním znevýhodněním
 5. spolupráce se speciálním pedagogem při depistáži dětí se specifickými poruchami učení

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 2. individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 3. péče o integrované žáky
 4. prevence školního neúspěchu žáků
 5. skupinová a komunitní práce s žáky
 6. podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 7. individuální konzultace pro pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání
 8. konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 9. kariérové poradenství u žáků (individuální konzultace s žáky i zákonnými zástupci, diagnostika studijních předpokladů)

Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. spolupráce při zápisu do 1. třídy
 2. metodická pomoc třídním učitelům
 3. konzultace a metodické vedení pracovních seminářů pro pedagogické pracovníky
 4. koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole
 5. koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními atd.
 6. podpora učitelů při tvorbě ŠVP
 7. besedy a osvěta pro zákonné zástupce
 8. participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole
 9. metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním.