Přijímací řízení na SŠ a osmiletá gymnázia

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2022/2023.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole (dva řádné termíny)
Studium 1. řádný termín 2. řádný termín Náhradní termín
Čtyřleté 12. 4. 2024 15. 4. 2024 29. a 30. 4. 2024
Šestileté a osmileté 16. 4. 2024 17. 4. 2024 29. a 30. 4. 2024

 

DO KTERÝCH OBORŮ SE JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ:

Jednotná přijímací zkouška se nekoná

  • při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
  • do oborů vzdělání s výučním listem,
  • do oborů zkráceného studia
  • do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

 Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.