Výchovný poradce

Schránka důvěry

Pro zaslání zprávy do schránky důvěry využijte tuto adresu: schrankaduvery@na-zskom.cz

Výchovný poradce

Výchovný poradce, Mgr. Lucie Štěpová, působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, školním psychologem a školním speciálním pedagogem a kariérovým poradcem.

  • Věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole.
  • Spolupracuje s  PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policií ČR, Městskou policií – Primární prevence, psychology, pediatry, neziskovými organizacemi, atd.
  • Spolupracuje se školním metodikem prevence při sledování a řešení rizikového chování (záškoláctví, násilí a šikana, vandalismus, rasismus, návykové látky, atd.)
  • Pomáhá řešit výchovné problémy, věnuje se prevenci výskytu těchto problémů.
  • Ve spolupráci s třídními učiteli pečuje o žáky potencionálně ohrožené školní neúspěšností.
KONZULTAČNÍ HODINY:

PONDĚLÍ            14:00h – 15:00h
ÚTERÝ                   7:30h – 9:30h
Případně po telefonické domluvě – tel. 601 169  842
Vždy je lepší domluvit si schůzku předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu stepoval@na-zskom.cz